Sąlygos ir nuostatos

Internetinės aukcionų platformos www.kupcius.lt naudojimosi taisyklės.

 

Registruodamiesi interneto svetainėje www.kupcius.lt, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios platformos naudojimosi sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Taip pat patvirtinate, kad su taisyklėmis sutinkate ir įsipareigojate jų laikytis.

 

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas.

 

1.1. Taisyklės reguliuoja teisinius santykius tarp registruotų interneto svetainės https://www.kupcius.lt (toliau – Svetainė) vartotojų (toliau – Klientas) ir Svetainės savininko UAB „Pabaltijo pirklys“, kylančius Klientui naudojantis Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

1.2. UAB „Pabaltijo pirklys“ (toliau – www.kupcius.lt) duomenys:

juridinio asmens kodas 305397402;

registracijos adresas Sausio 15-osios g. 17-59, Klaipėda, Lietuva;

tel.: +370 600 34335;

elektroninis.paštas info@kupcius.lt.

1.3. Taisyklių 1.1 punkte nurodytos paslaugos (toliau – Paslaugos) Klientui suteikia galimybę pirkti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, dalyvauti daiktų ir/ar paslaugų aukcione, siūlyti savo kainą aukcione už prekes ir/ar paslaugas bei naudotis kitomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

1.4. Be šių Taisyklių, santykiams tarp Kliento ir www.kupcius.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos;

1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

 

2. Bendrosios sąlygos

 

2.1. Internetinė svetainė www.kupcius.lt yra Svetainė, kurioje Klientas turi galimybę pirkti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, dalyvauti daiktų ir/ar paslaugų aukcione, siūlyti savo kainą aukcione už prekes ir/ar paslaugas bei naudotis kitomis Svetainės paslaugomis.

2.2. Fizinis ar juridinis asmuo www.kupcius.lt platformoje gali turėti tik vieną aktyvią paskyrą.

2.3. Laikoma, kad pirkimas yra sėkmingas (toliau vadinama – Pirkimas), kai pirkėjas pasiūlė didžiausią kainą už prekę ir/ar paslaugą aukcione (išskyrus atvejus, kada aukcione nurodyta minimali kaina nebuvo viršyta) arba pasirinko galimybę prekę ir/ar paslaugą pirkti ne aukciono būdu ir platforma užfiksuoja pirkimo faktą.

2.4. Laikoma, kad pardavimo sandoris sėkmingas (toliau vadinama – Sėkmingas sandoris), kai pirkėjas atsiskaitė už prekę ir/ar paslaugą pardavėjui ir gavo aprašymą atitinkančią prekę.

2.5. Platforma www.kupcius.lt nėra atsakinga už prekių ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį, komplektiškumą ir pristatymą bei atsiskaitymą tarp pirkėjo ir pardavėjo.

2.6. Platforma www.kupcius.lt nėra atsakinga už informacijos, kurią Klientai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.

2.7. Platforma www.kupcius.lt nėra atsakinga už netinkamą ir/ar neteisėtą Klientų elgesį.

2.8. Platforma www.kupcius.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose, iš kainų siūlymo Svetainėje kylančiuose sandoriuose, tarp Klientų (kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Platforma www.kupcius.lt nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.9. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir platformos www.kupcius.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje.

2.10. Autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį priklauso Sveitainės savininkui, kuris taip pat teisėtai naudojasi ir trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

 

3. Kliento teisės ir pareigos

 

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. registruodamasis ir naudodamasis Svetaine, pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę, elektroninį pašto adresą, kontaktinį telefoną.

3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti ar sukčiavimui;

3.1.3. naudodamasis Svetaine, pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes (informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes);

3.1.4. užtikrinti, kad siūlomų parduoti prekių ir/ar paslaugų kaina ir kita informacija apie jas yra ekonomiškai pagrįsta. Greta prekės kainos pardavėjas turi pateikti prekės ir/ar paslaugos pristatymo sąlygas ir galimas išlaidas;

3.1.5. užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t. y. failus, kompiuterių programas, elektroninio pašto laiškus ir kt. (toliau – Kliento informacija):

3.1.5.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;

3.1.5.2. nesiūlyti prekių, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;

3.1.5.3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ir/ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

3.1.5.4. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);

3.1.5.5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

3.1.5.6. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;

3.1.5.7. nesiūlo įsigyti prekių ir/ar paslaugų kitose interneto svetainėse, teikiančiose analogiškas paslaugas kaip ir Svetainė;

3.1.6. nepirkti savo prekių, nedalyvauti savo prekių aukcionuose ar per trečiuosius asmenis, t. y. nekelti prekių kainų dirbtiniu būdu;

3.1.7. Pirkimo atveju pirkti ar parduoti prekes ir/ar paslaugas. Sandorio šalys privalo apsikeisti reikalinga informacija ne vėliau nei per 48 valandas po sandorio pabaigos;

3.1.8. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant sandorius, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t;

3.1.9. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;

3.1.10. nedelsiant pranešti www.kupcius.lt apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos ir/ar duomenų pasikeitimus;

3.1.11. nedelsiant elektroniniu paštu pranešti www.kupcius.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

3.1.12. nesiūlyti ir/ar neperleisti prekių ir/ar paslaugų, kurios siūlomos parduoti Svetainėje, kitu būdu ar kitomis priemonėmis nei naudojantis Svetaine;

3.1.13. neskelbti savo kontaktinės informacijos prekės ir/ar paslaugos aprašyme ar su ja susijusiuose klausimuose bei atsakymuose. www.kupcius.kt pasilieka sau teisę kontaktinės informacijos skelbimą laikyti ketinimu perleisti prekes ir/ar paslaugas kitu būdu ar kitomis priemonėmis nei naudojantis Svetaine ir Paslaugomis;

3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1.1-3.1.13 punktuose;

3.2.3. supranta, kad pirkimo-pardavimo sandorius Klientai sudaro savarankiškai ir patys yra atsakingi už sudaryto sandorio vykdymą;

3.2.4. supranta, kad Pirkimo atveju įsipareigoja sudaryti sandorį dėl prekės ir/ar paslaugos įsigijimo (Pirkėjas įsipareigoja įsigyti prekę ir/ar paslaugą už pasiūlytą kainą, o Pardavėjas - parduoti pagal paties Pardavėjo sukurtas pirkimo sąlygas), o šios pareigos nevykdymas gali sukelti pareigą atlyginti kitos šalies nuostolius;

3.2.5. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga sumokėti mokesčius Valstybinei mokesčių inspekcijai, susijusius su naudojimusi Paslaugomis;

3.2.6. supranta, kad, Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir www.kupcius.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.2.7. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, o tretieji asmenys atliks veiksmus www.kupcius.lt, Klientas bus atsakingas už atliktus veiksmus ir tinkamą jų vykdymą, o platforma www.kupcius.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

3.2.8. supranta ir sutinka, kad www.kupcius.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu.

3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2.1 – 3.2.8 punktuose, Klientai, kuriems yra iki 18 metų, patvirtina, kad jis/ji:

3.3.1. Pirkimo atveju už prekes ir/ar paslaugas ketina apmokėti lėšomis, kurias jam šiam tikslui suteikė jo įstatyminiai atstovai (pvz. tėvai), globėjai arba tretieji asmenys, kuriuos tokie teisėti atstovai įgaliojo;

3.3.2. ketindamas vykdyti Pirkimą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti kainą už prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;

3.3.3. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ir/ar paslaugą Svetainėje.

3.4. Skelbimų talpinimas platformoje www.kupcius.lt yra nemokamas. Pardavėjas gali pasirinkti mokamas platformos www.kupcius.lt siūlomas paslaugas.

3.5. Pardavėjas privalo sumokėti už skelbimo patalpinimo metu pasirinktas mokamas platformos  www.kupcius.lt paslaugas, nepaisant to, ar sandoris faktiškai įvyko.  

3.6. Pirkimo atveju pardavėjas privalo sumokėti platformai www.kupcius.lt 5 (penkių) procentų dydžio komisinį atlygį už faktiškai įvykusį sandorį. Jei po Kliento skundo ištyrimo išaiškėja, kad Sandoris nėra sėkmingas dėl pirkėjo kaltės, www.kupcius.lt grąžina pardavėjo sumokėtą komisinį mokestį.

3.7. Visas sumas Klientas įsipareigoja sumokėti per sąskaitoje nurodytą terminą.

3.8. Platformoje www.kupcius.lt atsiskaitymas už sandorius, Vartotojo krepšelio papildymas vykdomi per mokėjimo sistemą „PayPal“.

3.9. Už pavėluotai atliktą mokėjimą Pirkėjas įsipareigoja mokėti platformai www.kupcius.lt 0,2 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Neapmokėtos sąskaitos bus perduotos tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolų išieškojimu, po 5 darbo dienų nuo priminimo, pateikto elektroniniu paštu. Klientas privalės padengti visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas.

 

4. Platformos www.kupcius.lt teisės ir pareigos

 

4.1. Platforma www.kupcius.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę pakeitimu, Kliento inicijuoto aukciono ir/ar siūlomų prekių atšaukimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

4.1.2. pateikė neteisingą, ne visą ir/ar klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi;

4.2. Platformos www.kupcius.lt administracija turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje. Naudodama teisėtas priemones, Svetainė turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.3. Platforma www.kupcius.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento siūlomas prekes ir/ar paslaugas, siūlomas kainas už jas arba bet kokią kitą Kliento informaciją, jei, tai pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

4.4. Platformos www.kupcius.lt administracija turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią informaciją apie prekes ar siūlomas kainas, nekeisdama Kliento informacijos tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

4.5. Platformos www.kupcius.lt administracija turi teisę savo nuožiūra apriboti arba panaikinti Kliento paskyrą už Taisyklių pažeidimus, įskaitant, bet neapsiribojant šiais atvejais: neigiami Kliento komentarai, dominuoja neigiami atsiliepimai apie Klientą, Klientas vėluoja apmokėti sąskaitas ar dėl kitų priežasčių. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą kreipdamasis į platformos www.kupcius.lt administraciją.

4.6. Platforma www.kupcius.lt turi teisę gauti užmokestį už suteiktas Paslaugas. Dėl to Klientui bus pateiktos elektroninės sąskaitos.

4.7. Platforma www.kupcius.lt turi teisę padengti Klientu išrašytas sąskaitas, kurių apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, taip pat priskaičiuotus delspinigius iš jo Vartotojo krepšelio, esančio asmeninėje platformos www.kupcius.lt paskyroje.

4.8. Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, platformos www.kupcius.lt administracija turi teisę reikalauti Kliento sumokėti 100 (vieną šimtą) Eur baudą už kiekvieną pažeidimą. Be to, tokiu atveju Klientui kils pareiga kompensuoti kitai sandorio šaliai visas su aukcionu susijusias ir platformos www.kupcius.lt paslaugoms apmokėti patirtas išlaidas (pvz. mokesčius už aukciono reklamą Svetainėje ir t.t.), išskyrus komisinį mokestį.

 

5. Asmens duomenys

 

5.1. Platformos www.kupcius.lt administracija turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaudamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

5.2. Platformos www.kupcius.lt administracija naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

5.3. Platformos www.kupcius.lt administracija rinks bei saugos Asmens duomenis ir neteiks jų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

5.4. Šių Taisyklių 3.9 punkte numatytu atveju platformos www.kupcius.lt administracija turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pavyzdžiui, skolų išieškojimo kompanijoms).

5.5. Šių taisyklių 3.9 punkte nurodyti tretieji asmenys turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

5.6. Platformos www.kupcius.lt administracija esant Pirkimui, turi teisę pateikti Kliento kontaktinį telefoną, elektroninio pašto adresą kitai sandorio šaliai tolimesniam sandorio vykdymui.

 

6. Taisyklių keitimas

 

6.1. Kadangi Svetainė yra nuolat vystoma ir tobulinama siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi ja, www.kupcius.lt administracija turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

6.2. Platformos www.kupcius.lt administracija praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus elektroniniu laišku ir/ar pranešimu asmeninėje paskyroje.

6.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

6.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi tarp platformos www.kupcius.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Svetainės savininko buveinės vietą.

7.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir platformos www.kupcius.lt laikotarpį. Klientas turi teisę atsisakyti šių Taisyklių per 14 dienų skaičiuojant nuo tos dienos, kai Klientas sutiko su jomis. Klientas turi teisę nutraukti teisinius santykius su platforma www.kupcius.lt bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Taisykles.